Terms

Algemene Voorwaarden LiveChat Service BV  

Versie 1.1, Maart 2020

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van alle door LiveChat Service BV verrichte dienstverlening en zijn te allen tijde van toepassing.

 Artikel 1. Definities

1.1. LiveChat Service: LiveChat Service BV, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60948086.

1.2. Diensten: de diensten van LiveChat Service.

1.3. Intellectuele Eigendomsrechten: de rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.4. Klantsite: de website waarop de Diensten worden aangeboden, zoals gespecificeerd in de overeenkomst, dan wel offerte.

1.5. Opdrachtgever (of Klant): een natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met LiveChat Service teneinde haar Diensten te kunnen gebruiken.

1.6. Eindgebruiker: de natuurlijk- of rechtspersoon die de door LiveChat Service ten behoeve van Opdrachtgever geleverde diensten gebruikt.

1.7. Partij(en): LiveChat Service en Klant of Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.8. Chat Operator: medewerker die via live chat contact heeft met bezoekers op Klantsite.

1.9. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen LiveChat Service en Opdrachtgever waarbij LiveChat Service Opdrachtgever in staat stelt gebruik te maken van de Diensten en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, waaronder offertes, van LiveChat Service, het gebruik van haar diensten en de uitvoering van Overeenkomsten.

2.2. Eventuele door Opdrachtgever aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij LiveChat Service daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Alle door LiveChat Service gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten LiveChat Service niet tot het aangaan van een overeenkomst.

3.2. Aanbiedingen van LiveChat Service zijn geldig gedurende 14 dagen na de datum van de aanbieding, LiveChat Service kan haar aanbod herroepen gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding door de Klant.

3.3. LiveChat Service behoudt zich het recht voor om aanvragen van Klanten te weigeren.

3.4. Een Overeenkomst komt tot stand door de (digitale) ondertekening van de Offerte of een ander aanbod door Opdrachtgever. 

3.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt dat LiveChat Service werkzaamheden verricht of Diensten levert die binnen de omschrijving vallen, of die indruk wekt, dan wordt de offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd.

3.6. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal LiveChat Service zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7. Alle door LiveChat Service genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn dreigt plaats te vinden, zal LiveChat Service Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een (te) late levering.

3.8. Opdrachtgever zal aan LiveChat Service alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever aan LiveChat Service alle gegevens en faciliteiten, waarvan LiveChat Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie, configuratie en uitvoering van de Diensten, tijdig aan LiveChat Service beschikbaar stellen.

Artikel 4. Account

4.1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van LiveChat Service, heeft Opdrachtgever een Account nodig. LiveChat Service zal aan Opdrachtgever logingegevens voor een account ter beschikking stellen.

4.2. Een Account en de login gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Opdrachtgever of Eindgebruikers moeten de logingegevens geheimhouden.

4.3. LiveChat Service mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Opdrachtgever na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt. Opdrachtgever is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

4.4. In geval van een vermoeden van misbruik van de Dienst, dient Opdrachtgever LiveChat Service  onverwijld op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever de (login)gegevens te wijzigen.

4.5. Communicatie met betrekking tot bestaande, gewijzigde of nieuw gesloten Overeenkomsten, wordt verstuurd naar het aan het Account gekoppelde e-mailadres. Opdrachtgever verklaart dat het bij LiveChat Service opgegeven e-mailadres geschikt is voor deze communicatie en uitsluitend onder controle van Opdrachtgever staat. Opdrachtgever is verplicht om een eventuele verandering van e-mailadres of andere relevante gegevens (zoals naam, adres of rekeningnummer) direct door te geven.

Artikel 5. Duur en beëindiging

5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt dat deze wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2. Tenzij anders overeengekomen kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand ingaande per de eerste van de nieuwe maand. Opzegging mag zonder redenen en motivering plaatsvinden.

5.3. LiveChat Service mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever failliet is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd of er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever. 

5.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens LiveChat Service, dan is LiveChat Service gerechtigd de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen. 

Artikel 6. Zekerheidsstelling

6.1. LiveChat Service is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de Klant te verlangen.

6.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft LiveChat Service het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan LiveChat Service alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 7. Uitvoering

7.1 LiveChat Service verzorgt ‘online dialogen’ (chats) ten behoeve van Klant middels de inzet van Chat Operators en in voorkomende gevallen het leveren van chat (of anderszins ondersteunende) software.

7.2. Voor het juist functioneren van de chat software dient Klant een stukje programmacode, op haar website te implementeren. Klant is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige implementatie van deze code en draagt de kosten daarvan zelf.

7.3. De dienstverlening door LiveChat Service zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

7.4. Het staat LiveChat Service vrij om zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van Klant zal uitvoeren. Indien Klant dit wenst zal LiveChat Service haar hierover vooraf inlichten, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De wijze van uitvoering van de opdracht is voor Klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

7.5. LiveChat Service is gerechtigd om zonder toestemming van de Klant de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van LiveChat Service een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht.

7.6. LiveChat Service en Klant komen schriftelijk overeen voor welke uren LiveChat Service bezetting door Chat Operators ten behoeve van Klant verzorgt.

7.7. Op nationale feestdagen worden, mits anders overeengekomen, geen diensten verzorgd.

7.8. Voor een juiste uitvoering van de dienstverlening van LiveChat Service zijn de beschikbaarheid van de Klantsite en een correcte implementatie van de in lid 2 genoemde code essentieel. In geval de Klantsite door een storing tijdelijk niet bereikbaar is of de code niet op de juiste manier op de website geplaatst of niet aanwezig is, kan, indien een vast maandelijks budget voor de dienstverlening is afgesproken, hiervoor geen verrekening met LiveChat Service plaatsvinden.

7.9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op eigen initiatief LiveChat Service te beperken in de uitvoer van haar dienstverlening hetzij door de software te blokkeren, verwijderen of aan te passen, hetzij op enige andere wijze, dit anders dan na akkoord van LiveChat Service. LiveChat Service heeft het recht, ook nadat zij haar akkoord heeft gegeven, in dergelijke gevallen het gemiddelde factuurbedrag van de laatste 3 maanden, of zoveel korter als relevant waarin de dienstverlening ongestoord kon worden, uitgevoerd door te berekenen.

7.10.  Vanwege de noodzaak dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal Opdrachtgever LiveChat Service steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijk gegevens of inlichtingen verschaffen.
7.11. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de webapplicatie en van de door LiveChat Service te verlenen diensten. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LiveChat Service staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LiveChat Service het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.12. In het geval Opdrachtgever aanpassingen wenst aan de functionaliteit of uitvoering van de Diensten buiten de oorspronkelijke afspraken, heeft LiveChat Service het recht de hiervoor gemaakte kosten, zoals werkuren, in rekening te brengen. Hiervoor wordt gerekend met een kostprijs per uur van € 80,- exclusief btw. 

Artikel 8. Gebruiksregels

8.1 Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden dan wel de wet.

8.2. Met het gebruiksrecht verkrijgt de opdrachtgever de bevoegdheid de webapplicatie per gekochte eenheid te gebruiken op één website-domein tegelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien naar het oordeel van LiveChat Service door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van LiveChat Service of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens (waaronder performance problemen ontstaan), is LiveChat Service gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. LiveChat Service mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

8.4. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft LiveChat Service het recht de toegang tot de Diensten te ontzeggen.

8.5. De webapplicatie wordt gegarandeerd tegen programmeerfouten voor de periode zoals overeengekomen. Gedurende deze periode zal herstel kosteloos zijn, tenzij de fouten of het niet naar behoren functioneren van de webapplicatie geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken (zoals: storing van de server, internet storing en/of aanpassingen aan de digitale middelen van opdrachtgever waar LiveChat Service op draait).

8.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan:
a. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, op welke wijze dan ook, ongeacht vorm of medium form-control.
b. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te converteren na te bootsen, of anderszins te bewerken, reverse engineering toe te passen of één en ander door derden te laten verrichten.
c. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te verhuren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen, of, onder welke titel dan ook, ter beschikking te stellen aan derden, ter inzage te geven of toegankelijk te maken, waaronder mede wordt begrepen het administreren van gegeven van andere personen dan opdrachtgever.
d. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg of met behulp van middelen van telecommunicatie naar een andere website over te brengen.
8.7. De opdrachtgever zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de webapplicatie geheel of gedeeltelijk in handen van derden komt.

8.8. LiveChat Service kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de webapplicatie. Deze wijzigen kunnen gevolgen hebben voor de noodzakelijke specificaties van de gebruikte apparatuur en/of website. De eventuele kosten voor het aanpassen van apparatuur of website komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Reclames

9.1. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klacht. De Klant dient te reclameren binnen zeven werkdagen nadat Klant met het gebrek bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

9.2. Indien niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn wordt gereclameerd worden de prestaties van LiveChat Service geacht te zijn uitgevoerd conform de overeenkomst en vervalt de mogelijkheid tot klagen.

9.3. Alle rechtsvorderingen van Klant uit hoofde van enige door hem met LiveChat Service aangegane overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Artikel 10. Beschikbaarheid en onderhoud

10.1. LiveChat Service zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

10.2. LiveChat Service heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. LiveChat Service heeft het recht om bepaalde updates of upgrades niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Diensten niet ten goede komt. LiveChat Service is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

10.3. LiveChat Service behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van LiveChat Service of door haar ingehuurde derden. Deze buitengebruikstelling tracht LiveChat Service zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Opdrachtgever en Eindgebruikers optreedt.

10.4. LiveChat Service zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Opdrachtgever.

Artikel 11. Persoonsgegevens

Indien via de Diensten van LiveChat Service persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) van toepassing op zowel Opdrachtgever als LiveChat Service. Partijen maken in een voorkomend geval afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens in een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Prijzen en betaling

12.1. Alle tarieven op de website, offertes, brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

12.2. Voor het gebruik van de Diensten van LiveChat Service is een vergoeding verschuldigd, zoals nader aangegeven op de offerte of op de website. LiveChat Service zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om elektronisch te factureren.

12.3. De eerste facturatiedatum is de datum van livegang van de chatdienst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.4. Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan LiveChat Service zelf werken bevrijdend.

12.5. Door LiveChat Service te leveren Diensten worden, tenzij anders overeengekomen, vooraf gefactureerd en dienen dan ook per vooruitbetaling te worden voldaan. In het bijzonder betreft het hier maandpakketten en -abonnementen. Het aantal gevoerde chatgesprekken, welke het in het pakket of abonnement afgesproken maximum aantal gesprekken overschrijdt, wordt achteraf gefactureerd na het verstrijken van de betreffende kalendermaand, tegen het daarvoor overeengekomen tarief per gesprek.  

12.6. Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

12.7. Indien de betaling 14 dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever nog niet is voldaan, dan heeft LiveChat Service de bevoegdheid om het Account van Opdrachtgever te blokkeren en de dienstverlening per direct te beëindigen.

12.8. Het is LiveChat Service toegestaan de prijzen jaarlijks met een percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

12.9. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

12.10. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Indien LiveChat Service aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast heeft LiveChat Service het recht om de software op de website van opdrachtgever te deactiveren en de dienstverlening te beëindigen.

12.11. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.12. In bovenstaande gevallen heeft LiveChat Service voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

12.13. Alle bedragen in aanbiedingen, offertes, genoemd op de website en op facturen zijn exclusief BTW.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. LiveChat Service is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Opdrachtgever of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

13.2. De aansprakelijkheid van LiveChat Service jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting en onrechtmatige daad), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde vergoedingen, met een maximum van € 2000,- (tweeduizend euro) exclusief BTW.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart LiveChat Service voor alle aanspraken van derden (waaronder website bezoekers) uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten.

13.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van LiveChat Service.

Artikel 14. Overmacht

14.1. LiveChat Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien een omstandigheid waar LiveChat Service geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

14.2. In geval van dergelijke overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur of internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, ziekteverzuim van personeel, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en wanprestaties van leveranciers van wie LiveChat Service in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 15. Intellectuele Eigendomsrechten

15.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle, krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen (zoals: analyse, ontwerpen, documentatie, rapportage, offertes), berusten uitsluitend bij LiveChat Service of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is voor de duur van de Overeenkomst en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

15.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de webapplicatie, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de webapplicatie. 

15.3. Data die Opdrachtgever opslaat of verwerkt via de programmatuur is en blijft eigendom van Opdrachtgever (of diens Eindgebruikers). LiveChat Service heeft een beperkt gebruiksrecht om de data in te zetten voor de levering van haar Diensten, inclusief de toekomstige aspecten daarvan.

15.4. Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar LiveChat Service, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Opdrachtgever LiveChat Service een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor haar Diensten. Voorgaande geldt niet voor informatie die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van deze Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en aan door hen ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze bepalingen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, en zo lang als de bekendmakende partij het recht heeft om een beroep te doen op de vertrouwelijke aard van de informatie.

16.2. Beide partijen betrachten dezelfde mate van zorgvuldigheid bij de bescherming van vertrouwelijke Informatie als de bekendmakende partij gebruikt voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke Informatie, maar in elk geval niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

16.3. Lid 1 is niet van toepassing op informatie die: algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende partij in strijd met deze Overeenkomst, al in bezit van de ontvangende partij was voordat deze door of namens de bekendmakende partij aan haar bekend werd gemaakt, op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de bekendmakende partij, die niet gehouden is om die informatie geheim te houden of door de ontvangende partij zelfstandig is gecreëerd.

16.4. Indien een ontvangende partij wettelijk verplicht wordt om vertrouwelijke informatie, die krachtens de overeenkomst wordt verstrekt, bekend te maken, zal deze ontvangende partij de bekendmakende Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen, zodat deze bekendmakende partij om conservatoir beslag of een ander passend rechtsmiddel kan verzoeken en/of afstand kan doen van de naleving van de geheimhoudingsbepalingen van de Overeenkomst. Alle vertrouwelijke informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt verstrekt, blijft het exclusieve eigendom van de bekendmakende partij.

Artikel 17. Wijzigingen

17.1. LiveChat Service behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief of via website op het moment dat de wijziging intreedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Verandering in management, eigendom of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

18.4. Opdrachtgever verleent LiveChat Service toestemming om Opdrachtgever als referentie te gebruiken.

18.5. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

 

 

Livechat: Meer dan alleen een<strong> contactkanaal</strong>

Livechat: Meer dan alleen een contactkanaal